ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Ideative Solutions

Algemene Voorwaarden Ideative Solutions

Artikel 1 Uitvoering overeenkomst, wijziging en prijsverhoging

 1. Ideative Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op basis van de op dat moment beschikbare kennis en wetenschap.
 2. Ideative Solutions heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De klant is verplicht de producten of diensten af te nemen op het moment dat de overeenkomst is ondertekend. Indien de klant de afname weigert of nalaat om de benodigde informatie of instructies te verstrekken, is Ideative Solutions gerechtigd om het ondernemingsplan onder zich te houden op kosten en risico van de klant.
 4. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die Ideative Solutions aangeeft noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Ideative Solutions het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten door de vertraging aan de klant door te berekenen. De uitvoeringstermijn begint pas nadat de klant de vereiste gegevens heeft aangeleverd. Ideative Solutions is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de prijs en de uitvoeringstermijn. Ideative Solutions zal zoveel mogelijk vooraf een prijsopgave doen.
 6. Wijzigingen aan de overeenkomst worden pas uitgevoerd nadat de bevoegde persoon binnen Ideative Solutions akkoord heeft gegeven en de klant akkoord is gegaan met de nieuwe voorwaarden en prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op en is geen reden voor de klant om de overeenkomst te ontbinden.
 7. Ideative Solutions kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren als dit de kwaliteit van de werkzaamheden of producten negatief beïnvloedt.
 8. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is de klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Ideative Solutions.
 9. Ideative Solutions heeft het recht de prijs te verhogen zonder dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Ideative Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Ideative Solutions kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst onredelijk maken.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Ideative Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt Ideative Solutions zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Ideative Solutions is niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten bij opschorting of ontbinding.
 5. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, heeft Ideative Solutions recht op schadevergoeding, inclusief kosten.
 6. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt en ontbinding gerechtvaardigd is, kan Ideative Solutions de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder schadevergoeding, terwijl de klant wel schadevergoeding verschuldigd is.
 7. Bij tussentijdse opzegging door Ideative Solutions zal, indien nodig, in overleg met de klant gezorgd worden voor overdracht van werkzaamheden aan derden. Extra kosten voor deze overdracht zijn voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de klant, kan Ideative Solutions de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder schadevergoeding. De vorderingen van Ideative Solutions zijn dan onmiddellijk opeisbaar.
 9. Bij annulering van een order door de klant worden de verrichte werkzaamheden en bestelde materialen volledig aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 3 Overmacht

 1. Ideative Solutions is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting indien hij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en niet krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ideative Solutions geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Ideative Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ideative Solutions opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.
 4. Voor zover Ideative Solutions ten tijde van de overmacht zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is Ideative Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte afzonderlijk te factureren voor zover nog niet voldaan. De klant is verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 4 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen de in de koopovereenkomst genoemde termijnen, zoals tevens vermeld op de factuur. Betaling vindt plaats op de door Ideative Solutions aangegeven wijze.
 2. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 3. Betalingen door de klant worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en lopende rente.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van het verschuldigde bedrag.
 5. Indien de klant in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Nederlandse incassopraktijk.

Artikel 5 Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Levering van het product door Ideative Solutions geschiedt op de overeengekomen datum uit het contract, maar pas ná ontvangst van de totale betaling, mits de klant alle benodigde gegevens heeft verstrekt.
 2. Het geleverde blijft eigendom van Ideative Solutions totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 3. Het geleverde mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 6 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Ideative Solutions geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. De klant dient het geleverde onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken en eventuele gebreken binnen zeven dagen schriftelijk te melden.
 3. Bij gebreken die later worden gemeld, heeft de klant geen recht meer op herstel of aanvulling.
 4. Bij tijdig gemelde gebreken zal Ideative Solutions zorgdragen voor herstel of vervanging van het ondernemingsplan.
 5. Indien een klacht ongegrond blijkt, komen de kosten voor rekening van de klant.
 6. De verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens Ideative Solutions bedraagt één jaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Ideative Solutions is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ideative Solutions is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant.
 3. De aansprakelijkheid van Ideative Solutions is beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
 4. Ideative Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, redelijke kosten om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Ideative Solutions voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Ideative Solutions toerekenbaar is. Indien Ideative Solutions door derden wordt aangesproken, zal de klant Ideative Solutions bijstaan en alle noodzakelijke maatregelen nemen. Indien de klant in gebreke blijft, is Ideative Solutions gerechtigd zelf maatregelen te nemen op kosten van de klant.

Artikel 9 Geheimhouding, reproductieverbod en intellectuele eigendom

 1. Ideative Solutions zal zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke gegevens van de klant.
 2. Het is de klant verboden de producten van Ideative Solutions zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 3. Ideative Solutions behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswetten.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ideative Solutions partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Ideative Solutions is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Ideative Solutions heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst proberen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat zij een beroep doen op de rechter.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze algemene voorwaarden zijn met zorg opgesteld en bieden een heldere basis voor de samenwerking tussen Ideative Solutions en haar klanten.van

Contactformulier

Vragen? Neemt contact op

Heeft u een vraag, wilt u een offerte ontvangen of wilt u een gratis oriëntatiegesprek inplannen? Vul dan het contactformulier in.

Heeft u liever rechtstreeks contact dan kan dit natuurlijk ook:

Email: info@ideativesolutions.nl
Telefoon: 06 57 60 44 10


Contact

Follow Us

© Copyrights 2023 | All Rights Reserved | Ideative